Så funkar det

Problemställningen preciseras så att uppdraget blir väl avgränsat, tydligt och på en lagom nivå. Vid projektstart, halvtid och slutrapportering träffas uppdragsgivaren, projektteamet och handledaren. Utöver dessa möten kan något extra samtal eller möte behövas.

Steg för steg

Åtaganden

Alla studentuppdrag som genomförs är del av utbildningar som ges vid Uppsala universitet och sker med handledning därifrån. För att resultatet ska bli bra måste ni ge studenterna tydliga instruktioner, och en väl definierad och avgränsad problemställning så att studenterna förstår vad som ska göras. Det är viktigt att alla parter har ungefär samma förväntningar på uppdraget.

Uppdrag i utbildningen

Det är viktigt att komma ihåg att studenterna är under utbildning. Även om de är pålästa och ska arbeta självständigt behöver studenterna en kontaktperson på organisationen som bistår med information och underlag för arbetet. Kontaktpersonen ska också vara med vid de verksamhetsbesök studenterna gör för att samla in fakta.

Sekretess

I regel försöker vi undvika sekretessavtal av praktiska skäl. Om ni anser att uppdraget berör känslig information finns det ofta möjlighet att skriva ett sekretessavtal. En förutsättning är att studenterna måste få tillåtelse att redovisa hela eller delar av resultatet vid slutpresentationen av kursen samt som arbetsprov.

Rättigheter

Innan uppdraget påbörjas kan du tillsammans med studenterna skriva ett avtal som reglerar rättigheterna till resultatet. Vad som är rimlig fördelning av ägande- och nyttjanderätt beror på förutsättningarna för uppdraget, till exempel om det utgår ersättning till studenterna. Oavsett äganderätten måste resultaten kunna användas vid slutpresentation samt arbetsprov.