Examensarbete i miljö- och vattenteknik

Arbetar ditt företag  med miljö- och vattenteknikfrågor? Studenter från civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik passar dig som vill vara med och utveckla tekniska system för ett hållbart samhälle, med koppling till miljö och vatten. Du som uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med att utveckla och besvara en problemställning av en eller två civilingenjörsstudenter som går sista terminen på civilingenjörsprogrammet.

Vad får uppdragsgivaren?

 • Ett genomarbetat projekt
 • Projektredovisning i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation.
 • Uppdragsgivaren får en genomlysning av sin problemställning av en eller två studenter som under ca 20 veckor gör sitt examensarbete i årskurs 5 av 5 vid civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. I grova drag kan uppdragsgivaren räkna med att ca 2-3 veckors heltidsarbete ägnas åt uppstart och att formulera projektplanen. ca 10-12 veckor ägnas åt själva projektarbetet och ca 5-8 veckor går till rapportskrivning, redovisning och avslut.

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med kursansvarig  för att kontrollera att frågeställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Därefter delas problemställningen med studenter på programmet. Intresserade studenter kontaktar uppdragsgivaren för kommunikation om att genomföra projektet tillsammans och i mer detalj precisera vad projektet innebär och utforma en projektplan. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna och det sker även i samverkan med universitetet för att verifiera att projektet har för studenternas utbildning en relevant tekniknivå.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

 • En tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
 • Tillgång till data och information som student(en) behövs för att besvara problemställningen.
 • En handledare. Handledaren på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget och kunna erbjuda kontinuerlig handledning, dvs minst ca en 1/2 timme per vecka under projektets gång.

Beskrivning

I examensarbetet ska studenten arbeta med en uppgift som är relevant för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Uppgiften ska vara så vald att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas. Detta genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap som är  nödvändig för att ta fram en lösning till problemställningen som examensarbetet/projektet är baserat på.

Efter godkänd examensarbete skall studenten kunna:

 • identifiera och formulera tekniska problemställningar
 • med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt självständigt planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar
 • söka, sammanställa och använda relevant litteratur
 • visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsat del av programmets verksamhetsområde
 • redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt och för olika målgrupper
 • ge konstruktiv kritik på andras texter

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Master

Kurskod: 1TV962

Kursanmälan tas emot löpande

Arbetar ditt företag  med miljö- och vattenteknikfrågor? Studenter från civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik passar dig som vill vara med...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.