Industriellt utvecklingsprojekt

Studenterna från Masterprogrammet i Industriell ledning och Innovation kommer att bli innovatörer som kan kombinera en djup förståelse för teknik och affärer med en stark praktisk kunskap om hur man ska hantera och leda innovativt arbete i olika typer av företag. Uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med ett tekniskt utvecklingsprojekt av mastersstudenter som går sista året på sin utbildning.
 

Vad får uppdragsgivaren?

Ett genomarbetat industriellt utvecklingsprojekt i form av en skriftlig rapport på 10 sidor.

4-6 studenter i 20 veckor

Uppdragsgivaren får en genomlysning av sin problemställning av en grupp studenter som under ca 20 veckor (1/3 fart) under höstterminen 2023 går kursen Industriellt utvecklingsprojekt. I grova drag kan man räkna med att ca. 4 veckors heltidsarbete ägnas åt själva projektarbetet och ca. 2.5 veckor går till övriga moment som t.ex. föreläsningar, redovisning, rapportskrivning och uppstart/avslutning.

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med kursansvarig för att kontrollera att frågeställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Projektet bör vara teknikrelaterat, men behöver inte vara på en speciell avancerad nivå. Exempel på typer av projekt som kan passa kursen är:

  • Utveckling av en enklare produkt. Kan även innefatta produkter som endast används internt i företaget. Exempel från tidigare år: Design av en provkopp som separerar de första millilitrarna från den renare delen av ett urinprov.
  • Begränsad teknisk studie eller utvärdering av en teknisk produkt. Exempel från tidigare år: Utvärdering av reologin hos olika typer av fyllnadsmaterial som används vid bergvärmeinstallation.
  • Marknadsundersökning för en ny teknisk produkt eller en ny marknad för en existerande produkt. Exempel från tidigare år: 1)Marknadsundersökning av möjligheterna att sälja specialiserade limprodukter för fabriksunderhåll. (Limmet i fråga var en existerande produkt för företaget men såldes för användning i andra marknadssegment.) 2) Undersökning hur en vattenreningsanordning baserade på bordopade diamantelektroder kan kommersialiseras för användande i offentliga simbassänger och på lyxhotell. 3) Analys av opioder som försvårar missbruk (”Abuse Deterrent Opioids”) genom att titta på konkurrerande företag och tekniker samt analysera prisnivåer och regleringsfrågor. Dessutom har patent och aktuella produkter under utveckling gåtts igenom.
  • Eller någon kombination av ovanstående. Exempel: Utvecklingen av provkoppen, som omnämnts ovan, innefattade även en litteraturstudie, intervjuer och en enkätundersökning för att fastställa både tekniska krav och användarnas behov.

Från universitetets sida får studenterna handledning från kursens lärare. De har även tillgång till universitetsbibliotekets databaser och tidskriftssamlingar för litteraturstudier. Om projektet innefattar prototyptillverkning har studenterna tillgång till enklare 3D-skrivare genom Ångström Makerspace.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

En tydlig problemställning på engelska. Det är ett internationellt masterprogram och all undervisning sker därför på engelska. Det betyder att handledaren från företaget också måste kommunicera med studenterna på engelska.

En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.

Ordna projektbeskrivning samt förse studenterna med relevant bakgrundsmaterial och annan användbar information.

Presentera företaget och projektet för studenterna i början på kursen. (ca 1 h). Bolla lite frågor och idéer med studenterna vid ett seminarium i mitten av terminen. (ca 1-2 h). Finnas tillgänglig för att svara på frågor från handledarna under projektets gång (max 1h varannan vecka). Detta innebär att ni kommer behöva lägga max 10 h totalt under 4 månader

 

Beskrivning

Projekt i form av ett industriellt utvecklingsprojekt som efterfrågas från ett företag eller annan organisation. Projektet bör omfatta både tekniska och ekonomiska aspekter, och genomförs i form av ett grupparbete med 4-6 studenter i varje projektgrupp. Projektarbetet skall företrädesvis medföra kontakter inom näringsliv. Projektgrupperna får stöd av lärare med kompetens i såväl teknik som industriell ledning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • i grupp planera och genomföra ett industriellt utvecklingsprojekt utifrån mål, metod och tidsplan,
  • söka, tillämpa och redovisa fördjupade och breddade kunskaper inom industriell teknik samt andra relevanta teknikområden för att genomföra projektet,
  • i grupp sammanställa sina resultat på̊ ett systematiskt sätt och tydligt rapportera resultaten skriftligt och muntligt, för både en akademisk och en icke- akademisk publik,
  • ge konstruktiv kritik på̊ andras muntliga och skriftliga presentationer.

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Master

Kurskod: 1TM116

Kursanmälan öppnar: 25 feb 2023

Studenterna från Masterprogrammet i Industriell ledning och Innovation kommer att bli innovatörer som kan kombinera en djup förståelse för teknik...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.