Projektarbete i Energisystem

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom energi och miljö. 
Uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med ett arbete av ingenjörsstudenter som går Energisystemprogrammet i årskurs fyra eller fem.
 

Vad får uppdragsgivaren?

 • Ett genomarbetat projekt
 • Ca 1-3 studenter i 10 veckor

Uppdragsgivaren får en genomlysning av sin problemställning av en grupp studenter som under ca 10 veckor läser en projektkurs i årskurs 4 eller 5 . I grova drag kan man räkna med att ca.  7 veckors heltidsarbete ägnas åt själva projektarbetet och ca. 3 veckor går till övriga moment som t.ex. projektplan, redovisning, rapportskrivning och uppstart/avslutning.

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med handledaren/kursansvarig för att kontrollera att frågeställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Därefter preciseras problemställning och projektplan i dialog med studenterna. Det är en förutsättning att studenterna har ett underlag att börja arbeta med vid projektstart och att kursansvarig kan bedöma om projektet håller en relevant tekniknivå. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna. Matchningen av studentgrupp och problemställning ansvarar kursansvarig för. Om en studentgrupp väljer ert problem får ni en bekräftelse och kontakt etableras. Uppdragsgivaren och projektgruppen träffas i regel vid projektstart, halvtid och slutrapportering eller vid behov.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

 • En tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
 • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.
 • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.

Beskrivning

Projektarbetet skall träna studenter i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare kurser inom energisystem.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem på ett vetenskapligt sätt samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt
 • visa fördjupad kunskap inom projektets ämnesområde
 • tillämpa sina kunskaper för att nå ett uppsatt mål
 • sammanställa och rapportera resultatet av sitt arbete skriftligt och muntligt

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: master

Kurskod: 1FA391

Kursanmälan tas emot löpande

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom energi och miljö. Uppdragsgivare ges här möjlighet att få...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.