Självständigt arbete i kemiteknik

Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik genomför studenterna ett större projektarbete. Projekten utförs av grupper om 4-5 studenter i samverkan med en extern uppdragsgivare ifrån näringslivet. Det praktiska arbetet handleds av uppdragsgivare, medan det akademiska arbetet handleds av forskare inom de berörda ämnena vid Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum. Syftet med denna projektbaserade kurs är att träna studenterna i att planera ingenjörsmässiga projekt utifrån mål, metod, tidsplan och budget. Studenterna ska lära sig att hantera båda tekniska, ekonomiska och affärsmässiga variabler knutna till projektet. Föreläsningar, seminarier och gruppövningar förbereder studenterna på att kunna genomföra ett verkligt projekt från idé till slutrapport. Utöver det specifika projektinnehållet läggs stor vikt på kommunikation, samarbete, projektstyrning och presentationsteknik. Exempel på företag som var beställare 2021 och 2022: Altris, Biofiber Tech AB, Cytiva, FLIR, Hitachi ABB Power Grids, Nanoform, Sandvik MST, Sandvik Mining, Benders, Håbo kommun, Vattenfall, Vattenfall, Biotage, Galderma, StunsEnergi och Thermo Fisher.

Vad får uppdragsgivaren?

Beställaren (företag eller offentlig aktör) som medverkar i kursen får beställa konkreta lösningar på teknikbaserade problem inom materialvetenskap, materialkemi eller läkemedelskemi. Studentgruppen tar hand om tekniska, ekonomiska och affärsmässiga variabler, och arbetar fokuserat med projektet under två månader. Totalt motsvarar detta uppemot tusen mantimmar för varje enskilt projekt. Projekten kvalitetssäkras genom handledning av ämnesspecifika forskare/lärare vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Exempel på tänkbara uppgifter:

  • Prototypifiering
  • Materialstudier
  • Tekniska behovsanalyser
  • Tester och simuleringar
  • Produktutvecklingsplan
  • Miljö-och hållbarhetsanalyser
  • Industrialisering och uppskalning
  • Produktionsprocessutveckling
  • Utveckling av metoder och protokoll

Hur går det till?

Projektet omfattar tre aktörer: Uppdragsgivaren (publik eller privat aktör), handledaren och studentgruppen.

BESTÄLLAREN formulerar uppdraget med hjälp av bifogad mall, och skickar in detsamma via studentkraft till kursansvariga lärare.

HANDLEDAREN, som är verksam som forskare och lärare vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Handledaren är studentgruppens tekniska stöd under projektet.

STUDENTGRUPPEN är projektgruppen som har ansvaret för att lösa uppdraget med stöd av de två andra aktörerna.

Studentgruppen har minst tre möten med det beställande företaget. Det första mötet, uppstartsmötet, består i att studentgruppen och handledaren får ett detaljerat underlag för att kunna fastställa en projektplan, som senare godkänns av beställaren. Vid det andra mötet utvärderas projektets status och eventuella justeringar bestäms. Under det sista mötet utvärderas slutresultatet. Utöver dessa tre obligatoriska möten får uppdragsgivaren och studentgruppen gärna ha ytterligare möten om behov uppstår.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Vanligtvis täcker uppdragsgivaren kostnader i sin organisation och kursen täcker kostnader på universitetet. Viss utrustning vid universitetet kan bli undantagen denna princip och dess användning bekostas av uppdragsgivaren efter överenskommelse. Företaget förväntas närvara vid nedanstående tidsangivna tillfällen.

Preliminär tidplan:

Uppstartsmöte  2023-03-18

Halvtidsredovisning  2023-04-27

Slutredovisning  2023-06-02

Beskrivning

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1TM001&lasar=

Uppdragets längd: 11 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM001

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2023

Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik genomför studenterna ett större projektarbete. Projekten utförs av grupper om 4-5 studenter i...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.