Självständigt arbete i teknisk fysik

I programmet teknisk fysik finner du några av Sveriges bästa ingenjörsstudenter. Om ditt företag har en problemställning och behöver hjälp att finna en teknisk lösning på detta problem kan en anmälan av problemställningen till kursen självständigt arbete i teknisk fysik ge möjlighet att få en grupp studenter på programmet att ägna 10 veckor åt just ert problem och söka en lösning på detta helt utan kostnad för denna insats.

Vad får uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren har möjlighet att beställa lösningar på teknikbaserade problem inom områden teknisk fysik samt närliggande teknikområden: Lösningarna kommer att utvecklas genom ett projekt som utförs av ett studentgrupper på 1-6 studenter som arbetar fokuserat på projektet under 10 veckor. I grova drag kan man räkna med att 6-7 veckors heltidsarbete ägnas åt själva projektarbetet och 3-4 veckor går till övriga moment som t.ex. projektplan, redovisning, rapportskrivning och uppstart/avslutning.

Resultaten presenteras i en rapport som publiceras på Universitetets databas. Arbetet kan även sekretessbeläggas och rapporten arkiveras i detta fall under sekretess.

 

 

Hur går det till?

Uppdragsgivaren (företaget) inkommer med uppdragsbeskrivning och kursansvarig bedömer om uppdraget är rimligt att genomföra inom ramen för kursen och förmedlar kontakt mellan studentgrupp och uppdragsgivare. Studenterna väljer själva om de vill genomföra det föreslagna projektet, vilket säkerställer att studenterna är motiverade att genomföra projektet i fråga. För att projektet ska kunna genomföras på ett effektivt sett och i enlighet med uppdragsgivarens önskemål ska en kontaktperson tillsättas från uppdragsgivarens sida till vilken studentgruppen kan vända sig om frågor kring projektet uppstår. Formen för detta stöd utarbetas mellan uppdragsgivaren och studentgruppen från fall till fall. Studentgruppen sätter under kursens första vecka upp en projektplan där projektets målsättning definieras och där en tidsplanering ställs upp. Baserat på projektplanen tillsätts av kursansvarig en projektmentor som stöttar studentgruppen under hela projektet. Projektmentorn utvärderar projektplanen och godkänner denna om projektets mål är väldefinierade och i enlighet med uppdraget samt att tidsplanen är rimlig. Resultaten redovisas i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren samt muntligen vid redovisningstillfällen där uppdragsgivaren inbjuds att delta vid.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren behöver:

  • en tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
  • en kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.
  • delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.

Eventuella kostnader, för t.ex. material, i projektet måste täckas av uppdragsgivaren och uppdragsgivaren måste även bistå med tillräcklig handledning för att studentgruppen ska kunna genomföra projektet.

Beskrivning

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TE664

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2021

I programmet teknisk fysik finner du några av Sveriges bästa ingenjörsstudenter. Om ditt företag har en problemställning och behöver hjälp...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.