Självständigtarbete i Energisystem

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom teknik, energi och miljö. 
Uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande arbete av ingenjörsstudenter som självständigt arbetar med uppdragsgivarens problemställning (total ca 1000-1500 arbetstimmar).

Vad får uppdragsgivaren?

  • Ett genomarbetat projekt
  • Ca 6-8 studenter i 10 veckor
  • Ca 1000-1500 arbetstimmar

Uppdragsgivaren får en genomlysning av sin problemställning av en grupp studenter som under ca 10 veckor läser en projektkurs i årskurs 3 (15 hp). I grova drag kan man räkna med att 6-7 veckors heltidsarbete ägnas åt själva projektarbetet och 3-4 veckor går till övriga moment som t.ex. projektplan, redovisning, rapportskrivning och uppstart/avslutning.

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med handledaren/kursansvarig för att kontrollera att frågeställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Därefter preciseras problemställning och projektplan i dialog med studenterna. Det är en förutsättning att studenterna har ett underlag att börja arbeta med vid projektstart och att kursansvarig kan bedöma om projektet håller en relevant tekniknivå. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna. Matchningen av studentgrupp och problemställning ansvarar kursansvarig för. Om en studentgrupp väljer ert problem får ni en bekräftelse och kontakt etableras. Uppdragsgivaren och projektgruppen träffas i regel vid projektstart, halvtid och slutrapportering eller vid behov.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

  • En tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
  • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.
  • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.

Beskrivning

Ett syfte med kursen är att ge studenterna fördjupade och breddade kunskaper. Ett annat syfte är att träna studenterna i att självständigt planera och genomföra ingenjörsmässiga projekt utifrån mål, metod, tidsplan och budget. Studenterna kan t.ex. lära sig att hantera båda tekniska, ekonomiska och affärsmässiga variabler knutna till projektet. Föreläsningar, seminarier och gruppövningar förbereder studenterna på att kunna genomföra ett verkligt projekt från idé till slutrapport. Utöver det specifika projektinnehållet läggs stor vikt på kommunikation, samarbete, projektstyrning och presentationsteknik.

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1FA311

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2022

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom teknik, energi och miljö.  Uppdragsgivare ges här möjlighet att...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.